Reglement

Reglement

Algemeen Reglement Drentse Hooglanden

versie 1.3

Vastgesteld in de Algemene Vergadering d.d. 12-11-2012

Inhoudsopgave

Art. 1:  Algemene bepalingen

Art. 2: Lidmaatschap

Art. 3: Categorieën van leden / donateurs

Art. 4: Financieel

Art. 5: Bestuur / commissies

Art. 6: Officiële mededelingen

Art. 7: Slotbepalingen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

 1. De vereniging is opgericht op 12 november 2012 onder de naam paardensportvereniging Drentse Hooglanden en is gevestigd in de gemeente Midden Drenthe.
 2. Voor de adresgegevens: zie www.psvdrentsehooglanden.nl.
 3. De Statuten en Reglementen van de vereniging zijn onder meer te vinden op de website van de vereniging.
 4. De vereniging houdt zich aan de regelgeving van de AVG.

Artikel 2 – Lidmaatschap

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 2. Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap:
 3. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging bij de secretaris aan door middel van het inschrijfformulier. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
 4. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van Regio Drenthe en van de kring Zuid-West waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding hiervoor geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 5. Indien iemand in de loop van het verenigingsjaar lid wordt is contributie verschuldigd vanaf het begin van het kwartaal waarin het lidmaatschap ingaat. De contributie zal pro rata in rekening worden gebracht.
 6. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 7. Afmelden van het lidmaatschap
 8. Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per 1 januari en dient te gebeuren voor 1 december van het voorafgaande jaar. Leden die hun lidmaatschap niet tijdig hebben opgezegd zijn voor het volle daaropvolgende kalenderjaar contributie verschuldigd en indien van toepassing de KNHS-afdracht. Tussentijds opzeggen kan slechts als uitzondering, dit ter beoordeling aan het bestuur.

Artikel 3 – Categorieën van leden / donateurs

De vereniging kent de volgende categorieën van leden:

 • Leden
 • Juniorleden (tot en met het jaar waarin de leeftijd van 18 wordt bereikt) Alleen leden van 18 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 18 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
 • Donateurs: geven door een jaarlijkse bijdrage blijk van hun betrokkenheid bij de vereniging. Zij genieten dezelfde rechten en plichten als de leden van de vereniging met uitzondering van: de verplichting lid te worden van de KNHS (met de daaraan verbonden rechten en plichten)stemrecht tijdens de Algemene Vergadering

Artikel 4 – Financieel

 1. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt per jaar:
Entree per lideenmalig€ 50,-
Contributie (excl. afdracht KNHS/regio)per jaar€ 45,-
Donateurper jaar€ 20,-

2. De Algemene Vergadering kan ook besluiten de KNHS-contributie, indien een bestuurslid “niet-rijdend” is, te voldoen.

Artikel 5 – Bestuur/commissies

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de meerderheid van de bestuursleden dit wensen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 3. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 4. Ieder lid van het bestuur heeft één stem. Bij staking van stemmen geldt de stem van de voorzitter als doorslaggevend.
 5. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 6 – Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de Algemene Vergadering gewenst wordt geacht, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
 2. De leden kunnen kennis nemen van de officiële mededelingen op het openbare website. In de meeste gevallen zullen de leden per e-mail worden geïnformeerd.

Artikel 7 – Slotbepalingen

 1. Dit reglement zal jaarlijks in de najaarsvergadering op de agenda staan, zodat noodzakelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht.
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.